Thời khóa biểu lớp 1

Tháng Bảy 1, 2015 4:44 chiều

LỚP 1/1

Giáo viên chủ nhiệm : 

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Luyện Âm nhạc Tiếng Việt Luyện Thể dục Tiếng Việt
2 Toán Tự nhiên và xã hội Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt
3 Tiếng Việt Hoạt động tập thể Toán Tiếng Việt Toán
4 Tiếng Việt Toán An toàn giao thông Tiếng Việt Luyện Tiếng Việt
5 Đạo đức Sinh hoạt lớp
Chiều 1 Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Anh Thủ công Luyện Tiếng Việt
2 Luyện Toán Tiếng Việt Luyện Mĩ thuật Mĩ thuật Luyện Toán
3 Luyện TV Luyện Toán Luyện TN&XH Thể dục Hoạt động tập thể

 

 

LỚP 1/2

Giáo viên chủ nhiệm :

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Hoạt động tập thể Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
2 Tiếng Việt Luyện Âm nhạc Tiếng Việt Hoạt động tập thể Tiếng Việt
3 Tiếng Việt Tự nhiên và xã hội An toàn giao thông Luyện Thể dục Toán
4 Mĩ thuật Toán Toán Tiếng Việt Thủ công
5 Toán Sinh hoạt lớp
Chiều 1 Luyện Toán Tiếng Việt Luyện TN&XH Tiếng Anh Luyện Tiếng Việt
2 Thể dục Tiếng Việt Tiếng Anh Luyện Toán Luyện Toán
3 Âm nhạc Đạo đức Luyện Mĩ thuật Luyện Tiếng Việt Luyện Tiếng Việt

 

 

 

 

 

LỚP 1/3

Giáo viên chủ nhiệm :

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Tiếng Việt Tiếng Việt Hoạt động tập thể Tiếng Việt
2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Luyện Thể dục Tiếng Việt
3 Tiếng Việt Luyện Âm nhạc Toán Tiếng Việt Toán
4 Tiếng Việt Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Luyện Toán
5 Đạo đức Sinh hoạt lớp
Chiều 1 HĐ tập thể Tiếng Anh Tiếng Anh Thủ công Luyện Tiếng Việt
2 Âm nhạc Luyện Mĩ thuật Luyện TN&XH Luyện Toán Luyện Toán
3 Thể dục Tự nhiên và xã hội ATGT Luyện Tiếng Việt Luyện Tiếng Việt

 

 

LỚP 1/4

Giáo viên chủ nhiệm :

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Luyện TN&XH
2 Luyện Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán
3 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Toán Tiếng Việt
4 Tiếng Việt Tiếng Anh Thủ công Tiếng Anh Tiếng Việt
5 Đạo đức Sinh hoạt lớp
Chiều 1 Luyện Tiếng Việt Mĩ thuật ATGT Luyện Âm nhạc Luyện Tiếng Việt
2 Luyện Toán Âm nhạc Luyện Toán Tự nhiên và xã hội Luyện Toán
3 Luyện Tiếng Việt Thể dục Hoạt động tập thể Luyện Mĩ thuật Hoạt động tập thể