Thời khóa biểu lớp 4

Tháng Bảy 1, 2015 4:54 chiều

LỚP 4/1

Giáo viên chủ nhiệm :

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Đạo đức Tập đọc Toán Tiếng Anh
2 Âm nhạc Luyện từ& Câu Toán Khoa học Kĩ thuật
3 Tiếng Anh Toán Chính tả Lịch sử Toán
4 Toán Tập làm văn Khoa học Luyện từ&Câu Tập làm Văn
5 Tập đọc     SHL
Chiều 1 Luyện Tiếng Việt Thể dục Kể chuyện Tiếng Anh Luyện Toán
2 Địa lí Tin học Tiếng Anh Thể dục Luyện Tiếng Việt
3 Hoạt động tập thể Mĩ thuật An toàn giao thông Tin học Luyện Toán

 

 

LỚP 4/2

Giáo viên chủ nhiệm :

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Đạo đức Tập đọc Toán Toán
2 Mĩ thuật Luyện từ& Câu Toán Khoa học Tiếng Anh
3 Âm nhạc Toán Chính tả Lịch sử Kĩ thuật
4 Tiếng Anh Tập làm văn Khoa học Luyện từ&Câu Tập làm Văn
5 Tập đọc     SHL
Chiều 1 Toán Tiếng Anh Kể chuyện Tin học Luyện Toán
2 Địa lí Thể dục Luyện Tiếng Việt Tiếng Anh Luyện Tiếng Việt
3 Hoạt động tập thể Tin học An toàn giao thông Thể dục Luyện Toán

 

 

LỚP 4/3

Giáo viên chủ nhiệm :

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Đạo đức Tập đọc Toán Kĩ thuật
2 Tiếng Anh Luyện từ& Câu Toán Khoa học Tập làm Văn
3 Mĩ thuật Toán Chính tả Lịch sử Tiếng Anh
4 Âm nhạc Tập làm văn Khoa học Luyện từ&Câu Toán
5 Tập đọc     SHL
Chiều 1 Toán Tin học Kể chuyện Thể dục Luyện Toán
2 Địa lí Tiếng Anh Luyện Tiếng Việt Tin học Luyện Tiếng Việt
3 Hoạt động tập thể Thể dục An toàn giao thông Tiếng Anh Luyện Toán

 

 

LỚP 4/4

Giáo viên chủ nhiệm :

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Luyện từ& Câu Âm nhạc Tiếng Anh Tập làm Văn
2 Toán Toán Mĩ thuật Thể dục Toán
3 Tập đọc Tập làm văn Tin học Kĩ thuật Địa lí
4 Kể chuyện Khoa học              Toán Toán Tiếng Anh
5 Đạo đức     SHL
Chiều 1 Tiếng Anh Luyện Tiếng Việt Tập đọc Luyện từ&Câu Lịch sử
2 Tin học Khoa học Chính tả Luyện Toán Luyện TV
3 Thể dục Luyện Toán An toàn giao thông Hoạt động tập thể Tiếng Anh

 

 

LỚP 4/5

Giáo viên chủ nhiệm :

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Tiếng Anh Tập đọc Tiếng Anh Tập làm Văn
2 Toán Luyện từ& Câu Toán Toán Toán
3 Tập đọc Toán Chính tả Luyện từ&Câu Âm nhạc
4 Lịch sử Khoa học Đạo đức Kể chuyện Địa lí
5 An toàn giao thông     SHL
Chiều 1 Kĩ thuật Tập làm văn Tin học Luyện Toán Thể dục
2 Tiếng Anh Luyện Tiếng Việt Tiếng Anh Khoa học Mĩ thuật
3 Luyện Tiếng Việt Luyện Toán Thể dục Hoạt động tập thể Tin học

 

 

 

 

LỚP 4/6

Giáo viên chủ nhiệm :

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Luyện từ& Câu Tập đọc Toán Âm nhạc
2 Toán Tiếng Anh Toán Tiếng Anh Toán
3 Tập đọc Toán Chính tả Luyện từ&Câu Tập làm Văn
4 Lịch sử Khoa học Đạo đức Kĩ thuật Địa lí
5 An toàn giao thông   Kể chuyện SHL
Chiều 1 Tiếng Anh Tập làm văn Thể dục Tin học
2 Luyện Toán Luyện Tiếng Việt Tin học Khoa học Thể dục
3 Luyện Tiếng Việt Luyện Toán Tiếng Anh Hoạt động tập thể Mĩ thuật

 

LỚP 4/7

Giáo viên chủ nhiệm :

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Toán Tập đọc Luyện từ&Câu Tập làm Văn
2 Toán Luyện từ& Câu Toán Toán Âm nhạc
3 Tập đọc Tiếng Anh Chính tả Tiếng Anh Toán
4 Lịch sử Khoa học Đạo đức Kể chuyện Kĩ thuật
5 An toàn giao thông     SHL
Chiều 1 Khoa học Tập làm văn Tiếng Anh Luyện Toán Mĩ thuật
2 Luyện Tiếng Việt Luyện Tiếng Việt Thể dục Hoạt động tập thể Tin học
3 Tiếng Anh Luyện Toán Tin học Địa lí Thể dục