Thời khóa biểu lớp 5

Tháng Bảy 1, 2015 4:57 chiều

LỚP 5/1

Giáo viên chủ nhiệm :

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Tiếng Anh Toán Chính tả Địa lí
2 Tiếng Anh Toán Tin học Toán Tập làm Văn
3 Toán Luyện từ& Câu Tập đọc Luyện từ&Câu Toán
4 Tập đọc Khoa học Tập làm văn Khoa học Tiếng Anh
5 Kể chuyện   SHL
Chiều 1 Luyện Tiếng Việt Thể dục Luyện Tiếng Việt Tiếng Anh Luyện Toán
2 Lịch sử Mĩ thuật Đạo đức Tin học An toàn giao thông
3 Kĩ thuật Âm nhạc Hoạt động tập thể Thể dục Luyện Toán

 

 

LỚP 5/2

Giáo viên chủ nhiệm :

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Luyện từ& Câu Tập đọc Chính tả Tập làm Văn
2 Toán Toán Thể dục Toán Tiếng Anh
3 Tiếng Anh Tiếng Anh Tin học Luyện từ&Câu Toán
4 Tập đọc Tập làm văn Toán Khoa học Địa lí
5 Kể chuyện   SHL
Chiều 1 Luyện Tiếng Việt Âm nhạc Luyện Tiếng Việt Luyện Toán Luyện Toán
2 Lịch sử Kĩ thuật Tin học Thể dục Đạo đức
3 Khoa học Mĩ thuật Hoạt động tập thể Tiếng Anh An toàn giao thông

 

 

 

 LỚP 5/3

Giáo viên chủ nhiệm :

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Tin học Toán Tiếng Anh Tiếng Anh
2 Tập đọc Thể dục Tập đọc Chính tả Tập làm Văn
3 Toán Luyện từ& Câu Tập làm văn Toán Toán
4 Khoa học Tiếng Anh Đạo đức Luyện từ&Câu Địa lí
5 Kể chuyện   SHL
Chiều 1 Kĩ thuật Toán Tin học Luyện Tiếng Việt ATGT
2 Mĩ thuật Luyện Toán Tiếng Anh Khoa học Lịch sử
3 Âm nhạc Luyện Tiếng Việt Thể dục Hoạt động tập thể Luyện Toán

 

 

LỚP 5/4

Giáo viên chủ nhiệm :

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Âm nhạc Toán Thể dục Địa lí
2 Tập đọc Tập đọc Luyện từ& Câu Tiếng Anh Tập làm Văn
3 Toán Kể chuyện Đạo đức Toán Tiếng Anh
4 Khoa học Toán Tập làm văn Luyện từ&Câu Toán
5 Luyện Toán   SHL
Chiều 1 Tin học Chính tả Tiếng Anh Luyện Tiếng Việt Tiếng Anh
2 Thể dục Luyện Tiếng Việt Kĩ thuật Khoa học Hoạt động tập thể
3 Mĩ thuật Luyện Toán Tin học An toàn giao thông Lịch sử

 

 

 

LỚP 5/5

Giáo viên chủ nhiệm :

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Toán Toán Chính tả Địa lí
2 Tập đọc Âm nhạc Tập đọc Toán Tập làm Văn
3 Toán Tiếng Anh Đạo đức Thể dục Toán
4 Khoa học Luyện từ& Câu Tập làm văn Tiếng Anh Lịch sử
5 Kể chuyện   SHL
Chiều 1 Mĩ thuật Luyện Toán Hoạt động tập thể Tin học Luyện Tiếng Việt
2 Tin học Luyện Tiếng Việt Luyện từ&Câu An toàn giao thông Tiếng Anh
3 Thể dục Kĩ thuật Luyện Toán Tiếng Anh Khoa học

 

 

 

LỚP 5/6

Giáo viên chủ nhiệm :

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Luyện từ& Câu Tin học Chính tả Tập làm Văn
2 Tiếng Anh Tiếng Anh Tập đọc Toán An toàn giao thông
3 Toán Toán Toán Luyện từ&Câu Toán
4 Tập đọc Khoa học Tập làm văn Khoa học Địa lí
5 Kể chuyện   SHL
Chiều 1 Luyện Tiếng Việt Mĩ thuật Luyện Tiếng Việt Thể dục Luyện Toán
2 Kĩ thuật Âm nhạc Đạo đức Tiếng Anh Luyện Toán
3 Lịch sử Thể dục Hoạt động tập thể Tin học Tiếng Anh